રચનાત્મક મૂલ્યાંકનના પત્રકો ધોરણ 3 થી 8 Excel ફાઇલ

2
Jidiya Sanjay , Create a Blog

રચનાત્મક મૂલ્યાંકનના પત્રકો ધોરણ 3 થી 8  Excel ફાઇલ 
વર્ષ : 2022 - 2023 
પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્ર

રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનું પત્રક ધોરણ 3 (પત્રક :A) : Click Here
(ગુજરાતી / ગણિત /પર્યાવરણ)

રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનું પત્રક ધોરણ 4 (પત્રક :A) : Click Here
(ગુજરાતી / ગણિત /પર્યાવરણ)

રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનું પત્રક ધોરણ 5 (પત્રક :A) : Click Here
(ગુજરાતી / ગણિત /પર્યાવરણ/હિન્દી /અંગ્રેજી)

રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનું પત્રક ધોરણ 6 (પત્રક :A) : Click Here
(ગુજરાતી / ગણિત /પર્યાવરણ/હિન્દી /અંગ્રેજી/સંસ્કૃત/વિજ્ઞાન /સામાજિક વિજ્ઞાન)

રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનું પત્રક ધોરણ 7 (પત્રક :A) : Click Here
(ગુજરાતી / ગણિત /પર્યાવરણ/હિન્દી /અંગ્રેજી/સંસ્કૃત/વિજ્ઞાન /સામાજિક વિજ્ઞાન)

રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનું પત્રક ધોરણ 8 (પત્રક :A) : Click Here
(ગુજરાતી / ગણિત /પર્યાવરણ/હિન્દી /અંગ્રેજી/સંસ્કૃત/વિજ્ઞાન /સામાજિક વિજ્ઞાન)

Post a Comment

2Comments

નમસ્તે મિત્રો , તમે કયા ધોરણ ,વિષય અને પ્રકરણ/પાઠ/એકમ ની ઓનલાઈન ટેસ્ટ મેળવવા ઈચ્છો છો તે અમને કોમેન્ટમાં જણાવો. આ બ્લોગ વિશે તમારો પ્રતિભાવ આપશો.

Post a Comment